हेर्नुहोस कोरोना को nasal swab लिने तरिका


Nasopharyngeal Swab को परिक्षणको लागि नमुना निकाल्ने विधि।

Nasopharyngeal Swab को परिक्षणको लागि नमुना निकाल्ने विधि।
स्रोत :Ministry of Health and Population-Nepal
(स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय)